Emoji To Get Around Title Char Minimum

You can use an emoji as your title and get around the char minimum for forum post topic titles. Berezaa has previously stated that titles have that minimum to ensure a topic is well constructed. Being able to use emojis to get around this (like chart_with_downwards_trend that has a super long name) seems as though it was not intended.

̶N̶o̶t̶e̶:̶̶ ̶I̶ ̶w̶i̶l̶l̶ ̶b̶e̶ ̶c̶h̶a̶n̶g̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶ ̶t̶i̶t̶l̶e̶ ̶o̶f̶ ̶t̶h̶i̶s̶ ̶t̶o̶p̶i̶c̶,̶ ̶i̶t̶’̶s̶ ̶j̶u̶s̶t̶ ̶t̶h̶i̶s̶ ̶t̶o̶ ̶t̶e̶s̶t̶ ̶i̶f̶ ̶t̶h̶i̶s̶ ̶a̶c̶t̶u̶a̶l̶l̶y̶ ̶w̶o̶r̶k̶s̶.̶ ̶I̶ ̶d̶o̶n̶’̶t̶ ̶w̶a̶n̶t̶ ̶t̶o̶ ̶m̶a̶k̶e̶ ̶a̶n̶o̶t̶h̶e̶r̶ ̶p̶o̶s̶t̶ ̶j̶u̶s̶t̶ ̶t̶o̶ ̶s̶e̶e̶ ̶i̶f̶ ̶i̶t̶ ̶a̶c̶t̶u̶a̶l̶l̶y̶ ̶w̶o̶r̶k̶s̶ ̶w̶h̶e̶n̶ ̶I̶ ̶c̶o̶u̶l̶d̶ ̶j̶u̶s̶t̶ ̶t̶e̶s̶t̶ ̶i̶t̶ ̶i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶p̶o̶s̶t̶ ̶r̶e̶p̶o̶r̶t̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶ ̶i̶s̶s̶u̶e̶.̶